Obchodní podmínky - smlouva

Dnes uzavřeli
    
    Paní Zdeňka Sikytová, r.č.645629/0445, bytem Zručská cesta 104 PLZEŇ, podnikající pod obchodním jménem Zdeňka Sikytová, IČO 67 881 106

    na straně jedné jako pronajímatel
a
    jméno,příjmení… ……………………………………

            rodné číslo………………………………………….
    
            adresa trvalého bydliště……… ………………………………….
        
    číslo OP……………………………druhý doklad………………………….…….telefon……………………….…..
    
    na straně druhé jako nájemce
tuto
                                          n á j e m n í    s m l o u v u.

    I.
Paní Zdeňka Sikytová je podnikatelkou na základě živnostenského listu č.j. Rgm 3314/98, vydaného dne 11.5.1998      živnostenským odborem Úřadu městského obvodu Plzeň 3 pro předmět podnikání " Pronájem sportovních potřeb a průmyslového zboží".
   
    II.
 Na základě této smlouvy přenechává pronajímatel nájemci do dočasného užívání tyto věci:    

         
   III.
Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu v období od  ………….... .do………......,tedy celkem……..….dni.
Podpisem této smlouvy potvrzuje nájemce,že zboží popsané a uvedené v článku II. převzal dne….….……,ve
stavu, který odpovídá způsobu jeho používání  
 
    IV.
Nájemce se zavazuje za užívání popsaných věcí uhradit pronajímateli nájemné a kauci v celkové výši…………Kč. Kauce bude nájemci vrácena při vrácení předmětu nájmu pronajímateli.Částka nájemného se sjednává dle ceníku, který byl předložen před podpisem této smlouvy. Nájemné a kauce bude uhrazena nájemcem při převzetí předmětu nájmu.

    V.
Pronajímatel se zavazuje v případě objednávky a řádného uhrazení zálohy rezervovat vybraný předmět nájmu nájemci po dobu do sjednaného termínu.
V případě, že nebude nájemní smlouva realizována z viny nájemce, a tento na překážky na své straně neupozorní nejpozději do sedmi dnů před termínem převzetí předmětu nájmu, zavazuje se uhradit nájemce pronajímateli poplatek za provedenou rezervaci ve výši 100% uhrazené zálohy.
Shora uvedené poplatky za nerealizování nájemní smlouvy pro překážky na straně nájemce jsou na základě dohody obou smluvních stran považovány za smluvní pokutu ve smyslu ustanovení §544 a následujících občanského zákoníku.

Záloha na předmět nájmu………....Kč byla zaplacena  dne :…. …..…………….           
 
    VI.
Pronajímatel je povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém užívání obvyklému pro jednotlivé pronajaté věci.   
                                                                         
    VII.
Nájemce je povinen užívat předmět nájmu způsobem stanoveným ve smlouvě, tedy v souladu s účelem, pro který je předmět nájmu určen, a předmět nájmu ve stavu způsobilém užívání po dobu platnosti této smlouvy udržovat.
Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc do pronájmu, v případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit s tím, že nájemce nemá nárok na vrácení již uhrazených částek dle článku IV. této smlouvy.
Nájemce není povinen dát předmět nájmu pojistit.
Po skončení nájmu se nájemce zavazuje vrátit pronajatou věc ve stavu odpovídajícím obvyklému způsobu užívání s přihlédnutím k obvyklému běžnému opotřebení za dobu, po kterou byl předmět nájmu užíván. Nájemce se zavazuje k vrácení lodí a ostatního vybavení v čistém stavu, v opačném případě bude nájemci účtována částka 100Kč/ks za vyčištění. Za každý den prodlení s vracením předmětu nájmu se zavazuje nájemce uhradit dvojnásobek běžného nájemného jako sankci za pozdní vrácení.
    
    VIII.
V případě poškození předmětu nájmu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli škodu, která poškozením vznikla. Nájemce odpovídá i za škody, které byly způsobeny třetími osobami, jimž umožnil k pronajaté věci přístup.
V případě ztráty, odcizení či zničení předmětu nájmu se zavazuje nájemce uhradit pronajímateli plnou hodnotu předmětu nájmu.
S ceníkem  úhrady za poškození předmětu nájmu byl nájemce seznámen při  převzetí předmětu nájmu .
    
    IX.
Nájemní smlouva zaniká zničením věci pronajaté, pronajímatel má nárok na náhradu škody a sankce v této smlouvě sjednané. Nájemní poměr končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Před uplynutím doby je možné nájemní poměr ukončit dohodou obou stran, bez nároku na vrácení již zaplaceného nájemného.
    
      X.
Tato dohoda je projevem svobodné a pravé vůle obou smluvních stran a jako správná je jimi podepsána a tím i souhlasíte se spracováním Vašich osobních údajů.Hodina převzetí  - ………………………………………Hodina odevzdání - …………………………………………..


Požadavek  na  dopravu – místo a hodina převzetí : ………………………….…………

                                       -- místo a hodina odevzdání :……………..………………………..

Požadavek na přepravu osob – ano – ne (upřesnit)………………………………………………………..

Požadavek na dopravu je pouze orientační, záleží na další domluvě. Naše kapacita je omezená. Děkujeme za pochopení.

Doklady potřebné pro půjčení – 2  (OP,ŘP,pas).                                                    Bez dokladů a kauce nepůjčujeme.

Kauce – platba v den půjčení spolu s půjčovným. Kauce je vratná.
Ceny půjčovného, kauce a dopravy se řídí podle ceníku.